Info: Duurzame palmolie RSPO-gecertificeerd

 

5 dingen die je moet weten over palmolie

Palmolie is de populairste plantaardige olie ter wereld en de goedkoopste om te produceren. Het wordt gebruikt in duizenden producten, van koekjes tot lippenstift. Indonesië en Maleisië produceren ongeveer 85 procent van het wereldaanbod en gebruiken ongeveer 53.800 vierkante mijl - de helft van Oregon.

De kosten: wanneer de palmolie-industrie niet duurzaam wordt geproduceerd, vernietigt ze de vitale habitats voor steeds meer bedreigde orang-oetans, tijgers, Aziatische olifanten en zonneberen.

Hier zijn vijf dingen die voorstanders van dieren in het wild moeten weten over het probleem.

1. Je hebt waarschijnlijk vandaag palmolie geconsumeerd zonder het te weten
Palmolie zit in naar schatting de helft van alle verpakte voedingsproducten die in Amerikaanse supermarkten worden verkocht. Het zit in de meeste cosmetica. De meeste babyvoeding, wasmiddelen, chocoladerepen, tandpasta's en shampoos bevatten palmolie. Het is zelfs te vinden in producten die zo schijnbaar "additiefvrij" zijn als koemelk.

2. Op de etiketten van ingrediënten staat niet altijd welke producten palmolie bevatten
Een ingrediënt kan worden afgeleid van palmolie als het het woord "palm" bevat (met uitzondering van palmharten), zoals handpalm of palmitaat. Een ingrediënt kan worden afgeleid van palmolie als het de woorden "lauryl", "laureth", het voorvoegsel "stear-", "plantaardige olie", "glycerine" of "emulgator" bevat. Honderden ingrediënten bevatten kleine hoeveelheden palmolie en hebben verschillende namen, wat betekent dat veel producten palmolie bevatten, zelfs als het niet als ingrediënt wordt vermeld.

3. Het boycotten van palmolie zal bossen of wilde dieren niet redden
Boycotten is een legitieme uitdrukking van de bezorgdheid van de consument over het milieu, maar het is niet waarschijnlijk dat hij dieren of bossen redt. Als consumenten palmolie boycotten, zouden bedrijven alternatieve oliën kunnen kopen waarvoor mogelijk negen keer zoveel land nodig is om te produceren. Ondertussen zouden palmolietelers nog minder geneigd zijn om verantwoorde palmolie te produceren.

4. Er bestaat verantwoord geproduceerde palmolie
Om het milieurecord van palmolie op te schonen, moeten bedrijven 1) de ontbossing stoppen, 2) de gewasopbrengsten op hun bestaande plantages maximaliseren, 3) alleen op aangetast land planten en 4) dieren in het wild toestaan ​​de plantages zonder intimidatie te gebruiken. Dit is gecertificeerde duurzame palmolie.

5. Wanneer consumenten verantwoorde palmolie eisen, ondernemen bedrijven actie
Sommige Amerikaanse bedrijven hebben toegezegd alleen palmolie zonder ontbossing te gebruiken. Anderen hebben weinig of niets gedaan om ontbossing uit hun toeleveringsketens te halen. Doe wat onderzoek voordat je gaat winkelen. Identificeer en koop producten van bedrijven die zich inzetten voor ontbossingsvrije palmolie. Spreek met bedrijven die dat nog steeds niet doen.

 

Duurzame palmolie RSPO-gecertificeerd

Wat betekent duurzame palmolie?
Wat betekent RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie?

Het antwoord is: palmolie die geteeld en gecertificeerd is volgens de 8 RSPO principes en criteria (met ondersteunende indicatoren). Deze strenge duurzaamheidscriteria hebben betrekking op sociale, ecologische en economische goede praktijken.

Rondetafel over de principes en criteria van duurzame palmolie (RSPO) voor de productie van duurzame palmolie (2013)

De principes en criteria voor de productie van duurzame palmolie identificeren praktijken die consistent zijn met de duurzame productie van palmolie. Het document bevat criteria en manieren waarop palmolieboeren, molenaars en auditors nalevingspraktijken kunnen identificeren. De bijgewerkte editie van 2013 is het resultaat van een jarenlange evaluatie om de relevantie en effectiviteit van de principes en criteria van 2007 voor de productie van duurzame palmolie te verbeteren. Wijzigingen in het document omvatten nieuwe criteria voor het rapporteren, documenteren en meten van broeikasgasemissies (broeikasgassen). Het document is van kracht vanaf mei 2013. De RSPO verbindt zich ertoe de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk na te leven.

 

Doel: De RSPO heeft tot doel markten te transformeren om van duurzame palmolieproductie de norm te maken (Roundtable on Sustainable Palm Oil, 2012).

 

Relevante clausules;

 

Principe 1: inzet voor transparantie

1.1 Telers en molenaars verstrekken relevante belanghebbenden voldoende informatie over milieu-, sociale en juridische kwesties in passende talen en vormen om effectieve deelname aan de besluitvorming mogelijk te maken.

1.2 Managementdocumenten zijn openbaar beschikbaar.

1.3 Telers en molenaars zetten zich in voor ethisch gedrag.

 

Principe 2: Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving

2.1 Naleving van alle toepasselijke lokale, nationale en geratificeerde internationale wet- en regelgeving.

2.2 Het recht om het land te gebruiken wordt aangetoond en wordt niet legitiem betwist door de lokale bevolking.

2.3 Gebruik van het land voor oliepalm doet geen afbreuk aan de wettelijke, gebruikelijke of gebruikersrechten van andere gebruikers zonder hun vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming.

 

Beginsel 3: Inzet voor economische en financiële levensvatbaarheid op lange termijn

3.1 Een beheerplan geïmplementeerd dat gericht is op het bereiken van economische en financiële levensvatbaarheid op lange termijn.

 

Principe 4: Gebruik van geschikte best practices door telers en molenaars

4.1 Bedrijfsprocedures zijn naar behoren gedocumenteerd, consistent geïmplementeerd en gecontroleerd.

4.2 Praktijken houden de bodemvruchtbaarheid op een niveau dat zorgt voor een optimale en duurzame opbrengst.

4.3 Praktijken minimaliseren en beheersen erosie en afbraak van bodems.

4.4 Praktijken handhaven de kwaliteit en beschikbaarheid van oppervlakte- en grondwater.

4.5 Ongedierte, ziekten, onkruid en invasieve geïntroduceerde soorten worden effectief beheerd met behulp van geschikte Integrated Pest Management-technieken.

4.6 Pesticiden worden gebruikt op manieren die de gezondheid of het milieu niet in gevaar brengen

4.7 Een arboplan wordt gedocumenteerd, effectief gecommuniceerd en geïmplementeerd.

4.8 Alle medewerkers, arbeiders, kleine boeren en loonwerkers zijn naar behoren opgeleid.

 

Principe 5: verantwoordelijkheid voor het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit

5.1 Aspecten van plantage- en molenbeheer met milieueffecten worden geïdentificeerd, en plannen om het negatieve te verzachten worden gemaakt, geïmplementeerd en gecontroleerd

5.2 De status van zeldzame, bedreigde of bedreigde soorten en andere habitats met een hoge beschermingswaarde moet worden geïdentificeerd en de operaties moeten worden beheerd om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat ze worden gehandhaafd en / of verbeterd.

5.3 Afval wordt verminderd, gerecycled, hergebruikt en op milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze afgevoerd.

5.4 De efficiëntie van het gebruik van fossiele brandstoffen en het gebruik van hernieuwbare energie is geoptimaliseerd.

5.5 Het gebruik van vuur voor de voorbereiding van land of herbeplanting wordt vermeden.

5.6 Telers en molenaars verbinden zich ertoe te rapporteren over de operationele uitstoot van broeikasgassen.

5.6 Plannen om vervuiling en emissies, waaronder broeikasgassen, te verminderen, worden ontwikkeld, geïmplementeerd en gecontroleerd.

 

Principe 6: Verantwoorde afweging van werknemers en van individuen en gemeenschappen die worden beïnvloed door telers en molenaars

6.1 Aspecten van plantage- en molenbeheer met sociale effecten worden op een participatieve manier geïdentificeerd en plannen om de negatieve effecten te verzachten en de positieve te bevorderen, worden gemaakt, geïmplementeerd en gecontroleerd.

6.2 Open en transparante methoden voor communicatie en overleg tussen telers en / of telers, lokale gemeenschappen en andere betrokken of geïnteresseerde partijen.

6.3 Onderling overeengekomen en gedocumenteerd systeem voor de behandeling van klachten en grieven, dat door alle betrokken partijen wordt geïmplementeerd en geaccepteerd.

6.4 Alle onderhandelingen over compensatie voor het verlies van wettelijke, gebruikelijke of gebruikersrechten worden afgehandeld via een gedocumenteerd systeem waarmee inheemse volken, lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden hun mening kunnen geven via hun eigen representatieve instellingen.

6.5 Loon en voorwaarden voor werknemers en voor contractanten voldoen altijd aan de wettelijke of industriële minimumnormen en zijn voldoende om een ​​fatsoenlijk leefbaar loon te bieden.

6.6 De werkgever respecteert de rechten van al het personeel om vakbonden naar keuze op te richten en er lid van te worden en collectief te onderhandelen. Waar het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling wettelijk is beperkt, faciliteert de werkgever parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandeling voor al dit personeel.

6.7 Kinderen worden niet gebruikt of uitgebuit.

6.8 Discriminatie op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap, politieke overtuiging of leeftijd is verboden.

6.9 Er is geen intimidatie of misbruik op de werkplek en reproductieve rechten worden beschermd.

6.10 Telers en molenaars gaan eerlijk en transparant om met andere lokale bedrijven.

6.11 Telers en molenaars dragen bij aan lokale duurzame ontwikkeling.

6.12 Er wordt geen gebruik gemaakt van vormen van gedwongen of verhandelde arbeid.

6.13 Telers en molenaars respecteren de mensenrechten.

 

Principe 7: Verantwoorde ontwikkeling van nieuwe aanplant

7.1 Er wordt een alomvattende en participatieve onafhankelijke sociale en milieueffectbeoordeling uitgevoerd voordat nieuwe aanplantingen of activiteiten worden opgezet of bestaande worden uitgebreid, en de resultaten worden verwerkt in planning, beheer en activiteiten.

7.3 Nieuwe aanplant sinds november 2005 heeft primair bos of enig ander gebied dat nodig is om een ​​of meer hoge beschermingswaarden te behouden of te verbeteren, niet vervangen.

7.4 Uitgebreide beplanting op steil terrein en / of marginale en kwetsbare gronden, inclusief turf, wordt vermeden.

7.5 Er worden geen nieuwe aanplantingen aangelegd op het land van lokale mensen waar kan worden aangetoond dat er wettelijke, gebruikelijke of gebruikersrechten zijn, zonder hun gratis, voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Dit wordt afgehandeld via een gedocumenteerd systeem waarmee deze en andere belanghebbenden hun mening kunnen geven via hun eigen representatieve instellingen.

7.6 Waar kan worden aangetoond dat lokale volkeren wettelijke, gebruikelijke of gebruikersrechten hebben, worden zij gecompenseerd voor alle overeengekomen landaankopen en afstand doen van rechten, onder voorbehoud van hun vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming en onderhandelde overeenkomsten.

7.7 Geen gebruik van brand bij de voorbereiding van nieuwe aanplant anders dan in specifieke situaties, zoals geïdentificeerd in de ASEAN-richtlijnen of andere regionale beste praktijken.

7.8 Het volgende nieuwe criterium is geïntroduceerd om de inzet van RSPO aan te tonen om een ​​geloofwaardige basis te leggen voor de principes en criteria voor broeikasgassen.

Telers en molenaars verbinden zich ertoe te rapporteren over de verwachte broeikasgasemissies in verband met nieuwe ontwikkelingen. Telers en molenaars verbinden zich ertoe de ontwikkeling zo te plannen dat de netto broeikasgasemissies worden geminimaliseerd met als doel een koolstofarme ontwikkeling.

7.9 Nieuwe plantage ontwikkelingen zijn ontworpen om de netto uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.

 

Principe 8: Inzet voor voortdurende verbetering op belangrijke activiteitengebieden

8.1 Telers en molenaars volgen en regelmatige beoordeling van hun activiteiten.

© N.A. ten Hoeve 08\08\2008

Aktie schoonmaak pakket OP=OP

Betaalbare tand implantaten

Health & Aesthetics

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Le Serail Marseille zeepvlokken

Le Serail Marseille Zeep

Turkse wijnen

© 2008 - 2024 VitexNatura Natuurlijk gezond! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel