Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door VitexNatura aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Leveringsvoorwaarden, door een verwijzing naar de Leveringsvoorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de Leveringsvoorwaarden op offerte, prijscourant, Internetsite of orderbevestiging.
2: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
3: Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod door de koper besteld en betaald is. Indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging.


Artikel 2 - produkten, materialen en houdbaarheid;
1. De produkten van VitexNatura worden handmatig samengesteld uit verse en levende materialen . Hierdoor behoud VitexNatura zich het recht voor wijzigingen in het ontwerp, produktie en materialen door te voeren zonder voorafgaand overleg met de koper.

Artikel 3 - Aanbiedingen:
1. Alle door of namens VitexNatura mondeling of in prijscouranten, het Internet, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, faxberichten en emails gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor VitexNatura op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke emailbevestiging van VitexNatura bindend.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door VitexNatura in rekening worden gebracht. Hiervan wordt u vooraf op de hoogte gesteld.

Artikel 4 - Levering:
Levertijd 1:Overeengekomen leveringstijden zullen door VitexNatura zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt VitexNatura niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. 1a. VitexNatura is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.
overmacht:
2. Wanneer door overmacht niet binnen 48 uur na de overeengekomen leverdatum, moet de VitexNatura dit de koper zo snel mogelijk per telefax/email of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. 3. VitexNatura kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. 4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan tien dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
a.te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven;
b.belemmerende maatregelen van overheidswege; c.geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in -en externe vervoersapparaat. d.rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen. e.geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken. f.storingen in internetcomputers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het Internet stagneren.

Artikel 5 - Aflevering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de afnemer en geschiedt voor zijn/haar rekening.
2. Tenzij voor zover hierover tussen VitexNatura en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen.
3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6 - Verpakking en transport
VitexNatura heeft het recht boven de verkoopprijs de werkelijke kosten van emballage en transport in rekening te brengen.

Artikel 7 - Betaling
1. Verkoop geschiedt tegen vooruitbetaling of, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
1a. U kunt op de volgende manieren afrekenen op onze site.

Wij accepteren voor betaling:
Vooraf overmaken
Ideal (internetbankieren)
1b. Op Rekening (Alleen met klantnummer en schriftelijk overeengekomen)
2.Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft VitexNatura het recht de wettelijke rente in rekening te brengen va het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan VitexNatura verder toekomende rechten.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1.Alle geleverde producten blijven eigendom van VitexNatura totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 9 - Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefax/email of telefoon aan VitexNatura te worden gemeld.
3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 10 - Toepasselijk recht/geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen VitexNatura en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is het gebied waarin VitexNatura is gevestigd.
3. Voelt u zich als consument niet juist behandeld en is er een geschil ontstaan, dan kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr


Artikel 11 - Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

Artikel 12 - Slotbepaling
1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.
3. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook via e-mail sturen naar info@vitexnatura.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt (het product mag niet gebruikt zijn en dient nog verkoopbaar te zijn; de klant mag het product wel bekijken, maar niet de sluiting verbreken, uit de verpakking nemen of het in gebruik nemen). U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending. Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en kan in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd, gestuurd worden naar:

VitexNatura,

Tamboerijnstraat 15

6217 VV Maastricht

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen van ons terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.


De enige voorwaarden zijn dat het artikel onbeschadigd is, ongebruikt is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Bij het retourneren van het artikel is het belangrijk dat u schriftelijk vermeldt op welk rekeningnummer wij uw geld kunnen terugstorten, de tenaamstelling van dit rekeningnummer en de woonplaats van de begunstigde. Sluit tevens de factuur van het artikel bij in de envelop. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper. VitexNatura zal uw aankoopbedrag binnen 14 dagen retourneren, inclusief de door u betaalde verzendkosten vermeld op de factuur.
Wij maken u attent op uw herroepingsrecht. Maakt u gebruik van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan ons te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag aan u retourneren. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.
Bij een retour zending van uw bestelling betalen wij de door u betaalde bedragen terug. Dus ook de verzend- en betaalkosten die u heeft gemaakt bij het bestellen. Het retourneren zelf is voor rekening van de klant. Hierbij geven wij u een inschatting van de eventuele kosten voor het retourneren. De retourkosten TNT post zijn € 6,75 tot 10kg en € 12,90 van 10 tot 30kg.

Formulier voor herroeping

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan : VitexNatura, Tamboerijnstraat 15, 6217 VV Maastrich, info@vitexnatura.com

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goede

ren herroep/herroepen(*):

Besteld op(*)/Ontvangen op(*):

-

Bestelling nummer (te vinden op de factuur- ontvangst- en de verzendbevestiging):

-

Naam/Namen consument(en):

-

Adres consument(en):

-

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

-

Datum:


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Le Serail Marseille zeepvlokken

Le Serail Marseille Zeep

Pure deo

Nigella Sativa zaad en olie

Carolinzeep

Gemakkelijk betalen met Klarna
© 2008 - 2019 VitexNatura Natuurlijk gezond! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.